دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات | www.srbiau.ac.ir


لیست رشته های کارشناسی ارشد موجود در علوم و تحقیقات اردبیل

1- مدیریت اجرایی
2- مدیریت دولتی
3- مدیریت آموزشی
4- حسابداری
5- روانشناسی عمومی
6- روانشناسی بالینی
7- حقوق خصوصی
8- حقوق جزا و جرمشناسی
9- الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث
10- الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
11- زیست شناسی- علوم گیاهی
12- مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی
13- مهندسی کشاورزی- زراعت
14- مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
15- زبان و ادبیات فارسی
16- آموزش زبان انگلیسی
17- ریاضی محض
18- ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
19- مهندسی برق قدرت
20- مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
21- مهندسی معماری
22- فیریک اتمی
23- علوم ارتباطات اجتماعی
24- جغرافیا و برنامه ریزی شهری